HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ 総領事館合法化

Golden Era là công ty dịch thuật tiếng Nhật số 1 Việt Nam, cung cấp dịch vụ hỗ trợ Hợp pháp hóa lãnh sự cho các cơ quan ban ngành liên quan. 関連機関に対する領事合法化サービスを提供しています。

 

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

 

Là công ty dịch thuật có thể nói là duy nhất tại Việt Nam chỉ dịch ngôn ngữ tiếng Nhật và Anh, công ty Golden Era nhận hỗ trợ dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự cho mọi hồ sơ có yêu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự.

Dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự cho mọi hồ sơ của khách hàng bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Dịch thuật công chứng tiếng Nhật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

a.     Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

b.     Điều lệ

c.     Báo cáo tài chính

d.     Hồ sơ khác

e.     Lý lịch tư pháp

f.      Thư bổ nhiệm

g.     Chứng nhận kinh nghiệm làm việc

h.     Các hồ sơ khác

 

- Với dịch vụ công chứng tư pháp đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàn -     

 

 

© © ©  Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 0382155900  © © ©

 

 

 

 

領事合法化

     翻訳サービスの他、お急ぎのお客様のため、領事合法化サービスもお手伝い致します。お客様先から書類を受け取り、手続きを終了した後、会社までお届け致します。

     更に、領事合法化 → 外務局公証 → 翻訳公証まで一連のサービスをパッケージで提供するため、より便利で迅速に作業が可能。御用命の際はご連絡ください。

     領事合法化が求められている書類:

heart  企業登録証明書

heart  定款

heart  決算報告書

heart  その他の書類

heart  犯罪経歴証明書

heart  任命書

heart  職歴証明書

heart  その他の書類

© © © 詳細については(+84)382155900までお気軽にご連絡ください。© © ©

 

Là công ty dịch thuật có thể nói là duy nhất tại Việt Nam chỉ dịch ngôn ngữ tiếng Nhật và Anh, công ty Golden Era nhận hỗ trợ dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự cho mọi hồ sơ có yêu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự.

 

Dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự cho mọi hồ sơ của khách hàng bao gồm các giấy tờ sau đây:

 

·         Dịch thuật công chứng tiếng Nhật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

a.      Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

b.      Điều lệ

c.      Báo cáo tài chính

d.      Hồ sơ khác

e.      Lý lịch tư pháp

f.      Thư bổ nhiệm

g.     Chứng nhận kinh nghiệm làm việc

h.     Các hồ sơ khác

Với dịch vụ công chứng tư pháp đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng

 

Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 0382155900

 

 

翻訳サービスの他、お急ぎのお客様のため、領事合法化サービスもお手伝い致します。お客様先から書類を受け取り、手続きを終了した後、会社までお届け致します。

更に、領事合法化 → 外務局公証 → 翻訳公証まで一連のサービスをパッケージで提供するため、より便利で迅速に作業が可能。御用命の際はご連絡ください。

領事合法化が求められている書類:

heart企業登録証明書

heart定款

heart決算報告書

heartその他の書類

heart犯罪経歴証明書

heart任命書

heart職歴証明書

heartその他の書類

詳細については(+84)382155900までお気軽にご連絡ください。

 

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll